โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-4/58ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405557002151

ประกอบกิจการ: บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 94/1 1 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 9500000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 195.5 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 12-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท