โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(3)-1/60สข

ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105540066838

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 73134,147296,152101,152102,152103,152104,152105,152122 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03403

เงินทุน: 2608000000 บาท

คนงาน: 82 คน

แรงม้า: 108543.88 แรงม้า

TSIC: 16210

วันที่ใบอนุญาต: 31 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 108000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 700000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1600000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000000 บาท