โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.75 เมกกะวัตต์ อยู่ที่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88(1)-40/61พช

ชื่อโรงงาน: บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 125558003412

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.75 เมกกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 15433 6 – – พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 8801

เงินทุน: 84000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 6983.68 แรงม้า

TSIC: 35101

วันที่ใบอนุญาต: 16 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10620000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 66380000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 7000000 บาท