โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บึงโขงหลง บึงกาฬ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-126/56บก

ชื่อโรงงาน: บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0433551001207

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: 7 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 112250000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 2941.6 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 7 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 91750000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท