โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พระพรการเกษตร จำกัด

ประกอบกิจการ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 616 เล่ม 7ก หน้า 16 เลขที่ดิน 67 และ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 617 เล่ม 7ก หน้า 17 เลขที่ดิน 68 อยู่ที่ ตรัง 92190

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-207/55ตง

ชื่อโรงงาน: บริษัท พระพรการเกษตร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พระพรการเกษตร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

ประกอบกิจการ: หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 616 เล่ม 7ก หน้า 16 เลขที่ดิน 67 และ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 617 เล่ม 7ก หน้า 17 เลขที่ดิน 68

สถานที่ตี้ง: 5 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 92190 075-212000

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 10000000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 397 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 25 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 5000000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท