โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 4305 เลขที่ดิน 13 อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-157/55นศ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 4305 เลขที่ดิน 13

สถานที่ตี้ง: 3 – ทางหลวงหมายเลข 4140 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 0

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 16170000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 252.75 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 30 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 30 ต.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 9170000

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท