โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ปัทมเพชร จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอิฐดินเผา อยู่ที่ จอมทอง เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20500019225627

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัทมเพชร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปัทมเพชร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0505546005233

ทะเบียนเดิม: จ3-56-1/62ชม

ประกอบกิจการ: ผลิตอิฐดินเผา

สถานที่ตี้ง: 13 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์: 086-4313752

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05600

เงินทุน: 10500000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 218.8 แรงม้า

TSIC: 23921

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท