โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.0 เมกะวัตต์เพื่อใช้และจำหน่าย อยู่ที่ หนองจิก ปัตตานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 40940059825629

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0945560000037

ทะเบียนเดิม: 3-88(2)-2/62ปน

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.0 เมกะวัตต์เพื่อใช้และจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 3/9 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 08802

เงินทุน: 85000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 8226.8 แรงม้า

TSIC: 35101

วันที่ใบอนุญาต: 6 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 70000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท