โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนโบราณ อยู่ที่ นครชัยศรี นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-46(1)-3/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

สถานที่ตี้ง: หมายเลข3234 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04601

เงินทุน: 30000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 49.86 แรงม้า

TSIC: 21001

วันที่ใบอนุญาต: 1 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท