โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บุญบันดาลรุ่งเรือง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ โชคชัย นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-90-15/56นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท บุญบันดาลรุ่งเรือง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บุญบันดาลรุ่งเรือง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0245545001059

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 0 2 สีคิ้ว-เดชอุดม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์: 085-661-3004

โรงงานประเภท: 09000

เงินทุน: 131044640 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 211.5 แรงม้า

TSIC: 36002

วันที่ใบอนุญาต: 13 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 46156000 บาท

มูลค่าอาคาร: 52250000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12638640 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท