โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลต่อสุขภาพ, อาหารเสริม อยู่ที่ กำแพงแสน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-46(3)-13/61นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125541000121

ประกอบกิจการ: การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลต่อสุขภาพ, อาหารเสริม

สถานที่ตี้ง: 179 11 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04603

เงินทุน: 7200000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 11.55 แรงม้า

TSIC: 21001

วันที่ใบอนุญาต: 8 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท