โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บิ๊กโฮม เมททัล จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 1199 อยู่ที่ เลย 42000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-28/55ลย

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิ๊กโฮม เมททัล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิ๊กโฮม เมททัล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น หลังคาเมททัลชีส การตัด พับ หรือม้วนโลหะ

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 1199

สถานที่ตี้ง: 13 – – เมือง เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์: 06302

โรงงานประเภท: 17000000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 170.66 คน

แรงม้า: 28110 แรงม้า

TSIC: 1 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 5000000

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท