โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บริหารจัดการยางพาราระยอง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(3)-10/56รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท บริหารจัดการยางพาราระยอง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บริหารจัดการยางพาราระยอง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215555005413

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ 20

สถานที่ตี้ง: 1 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05203

เงินทุน: 28000000 บาท

คนงาน: 28 คน

แรงม้า: 498.5 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 15 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท