โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท นาวาพาราวู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ 148 อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80250

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-22/55นศ

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาวาพาราวู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาวาพาราวู้ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้

ประกอบกิจการ: 148

สถานที่ตี้ง: 5 – ลานสกา-ฉวาง ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 081-8958450

โทรศัพท์: 03401

โรงงานประเภท: 96867141

เงินทุน: 176 บาท

คนงาน: 2476.5 คน

แรงม้า: 20100 แรงม้า

TSIC: 22 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 18000000

มูลค่าที่ดิน: 12000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 56867141 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท