โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์)

ประกอบกิจการ 31 อยู่ที่ นครราชสีมา 30380

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-77(2)-61/55นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์)

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะ

ประกอบกิจการ: 31

สถานที่ตี้ง: 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 044-335341

โทรศัพท์: 07702

โรงงานประเภท: 93588061

เงินทุน: 28 บาท

คนงาน: 452.76 คน

แรงม้า: 34100 แรงม้า

TSIC: 19 พ.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 29 พ.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 7728260

มูลค่าที่ดิน: 62150000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20709801 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท