โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท นรงฤทธิ์รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำพลาสติกเป็นเม็ด อยู่ที่ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20460039125622

ชื่อโรงงาน: บริษัท นรงฤทธิ์รีไซเคิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นรงฤทธิ์รีไซเคิล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-18/62กส

ประกอบกิจการ: ทำพลาสติกเป็นเม็ด

สถานที่ตี้ง: – 9 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์: 092-6395915

อีเมล:

โรงงานประเภท: 5305

เงินทุน: 8150000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 168 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 13 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2650000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท