โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-74(3)-1/58สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105550116226

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ

สถานที่ตี้ง: 154,156 5 – – พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07403

เงินทุน: 162000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 131.01 แรงม้า

TSIC: 27330

วันที่ใบอนุญาต: 5-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 120000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท