โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ธนาสิริวัจน์ กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์ เช่น ไก่แท่งอบกรอบ อยู่ที่ ปากท่อ ราชบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(3)-10/61รบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนาสิริวัจน์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธนาสิริวัจน์ กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์ เช่น ไก่แท่งอบกรอบ

สถานที่ตี้ง: 9 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140

โทรศัพท์: 092-2895514

โรงงานประเภท: 00403

เงินทุน: 22000000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 53.38 แรงม้า

TSIC: 10139

วันที่ใบอนุญาต: 5 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 12000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท