โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ธนพิพัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ 36/5 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-32/55สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนพิพัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธนพิพัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประกอบกิจการ: 36/5

สถานที่ตี้ง: 3 – – บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 05301

โรงงานประเภท: 11000000

เงินทุน: 11 บาท

คนงาน: 291.06 คน

แรงม้า: 25203 แรงม้า

TSIC: 4 ก.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท