โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ที-วัน เม็ททอลลิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้าน เช่น ทำหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบอลูซิงค์ อยู่ที่ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-82/56สท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที-วัน เม็ททอลลิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที-วัน เม็ททอลลิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0165550000279

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้าน เช่น ทำหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบอลูซิงค์

สถานที่ตี้ง: 4 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 60 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 21 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท