โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-32/61นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0305560006022

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 175-177 3 – – หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 08 1407 1466

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 10500 บาท

คนงาน: 35000000 คน

แรงม้า: 5 แรงม้า

TSIC: 50

วันที่ใบอนุญาต: 38211

เริ่มดำเนินการ: 13 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 24000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท