โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทีพีเอส อินเตอร์พลาส จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ปทุมธานี 12150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-53(8)-1/55ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอส อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: นายนิพนธ์ สำเร็จผลไพบูลย์

ทะเบียนพาณิชย์: ฉีดพลาสติก

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 05308

โรงงานประเภท: 0

เงินทุน: 8 บาท

คนงาน: 23 คน

แรงม้า: 25201 แรงม้า

TSIC: 23 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 23 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท