โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์5 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง6.3 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88(2)-17/61นธ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์5 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์5 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง6.3 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดเลขที่ 30310,30539 7 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 8802

เงินทุน: 700000000 บาท

คนงาน: 52 คน

แรงม้า: 37646.63 แรงม้า

TSIC: 35101

วันที่ใบอนุญาต: 16 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 17500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 120000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 512500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000000 บาท