โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทีทรู การ์เม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่ แม่สอด ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20630268725629

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีทรู การ์เม้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีทรู การ์เม้นท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0635555000183

ทะเบียนเดิม: จ3-28(1)-8/62ตก

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

สถานที่ตี้ง: 519 9 แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02801

เงินทุน: 1500000 บาท

คนงาน: 96 คน

แรงม้า: 29.7 แรงม้า

TSIC: 14111

วันที่ใบอนุญาต: 15 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท