โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทิพย์ภูรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-20(1)-14/56ชม

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทิพย์ภูรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทิพย์ภูรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 123 3 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 5300000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 47.58 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 30 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท