โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทรายมังกร จำกัด

ประกอบกิจการ ขุด ตัก คัด แยกและล้างทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ ท้ายเหมือง พังงา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-308/56พง

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรายมังกร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทรายมังกร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0835555011973

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก คัด แยกและล้างทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก เลขที่ 1803,1804 เล่ม 19ก เลขที่ดิน 6,7 6 – – ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์: 081-9865453

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 19000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 475 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 16 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท