โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่งคาเมลเลีย จำกัด

ประกอบกิจการ 30 อยู่ที่ สระบุรี 18180

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-4(3)-9/55สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่งคาเมลเลีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่งคาเมลเลีย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์และกระดูกสัตว์ เช่น ซุปหมู ไก่เข้มข้น และซอสปรุงรส เป็นต้น

ประกอบกิจการ: 30

สถานที่ตี้ง: 4 – – แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 18180

โทรศัพท์: 00403

โรงงานประเภท: 83348995

เงินทุน: 45 บาท

คนงาน: 3734.18 คน

แรงม้า: 15115 แรงม้า

TSIC: 21 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 7200000

มูลค่าที่ดิน: 42211484 บาท

มูลค่าอาคาร: 28937511 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท