โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ณัฐอร จำกัด

ประกอบกิจการ อยู่ที่ แม่สอด ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-28(1)-36/54ตก

ชื่อโรงงาน: บริษัท ณัฐอร จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ทะเบียนเดิม:

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 481 2 แม่ตาว แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02801

เงินทุน: 7200000 บาท

คนงาน: 200 คน

แรงม้า: 49.17 แรงม้า

TSIC: 18101

วันที่ใบอนุญาต: 22 พ.ย. 2554

เริ่มดำเนินการ: 8 ธ.ค. 2554

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 700000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท