โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซี เอช เอช รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10740240525625

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอช เอช รีไซเคิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี เอช เอช รีไซเคิล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745560005766

ทะเบียนเดิม: 3-105-82/62สค

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 111/14 1 ต้นสน เศรษฐกิจ 1 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 1970000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 224 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 16 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 70000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท