โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซี วี เจ โพลีซิ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ขัดโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200021125622

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี เจ โพลีซิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี วี เจ โพลิซิ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205561014887

ทะเบียนเดิม: จ3-64(10)-1/62ชบ

ประกอบกิจการ: ขัดโลหะ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 53200 2 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06410

เงินทุน: 3800000 บาท

คนงาน: 40 คน

แรงม้า: 174 แรงม้า

TSIC: 25921

วันที่ใบอนุญาต: 24 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท