โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซีโนไทย กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำเม็ดพลาสติก ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก อยู่ที่ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-6/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีโนไทย กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำเม็ดพลาสติก ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 77/4 2 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 22000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท