โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ ชำแหละชิ้นสุกร อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 60730225025625

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0735558003506

ทะเบียนเดิม: อ2-4(6)-4/62นฐ

ประกอบกิจการ: ชำแหละชิ้นสุกร

สถานที่ตี้ง: 99 8 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00406

เงินทุน: 52692000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 0 แรงม้า

TSIC: 10139

วันที่ใบอนุญาต: 2 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ: 2 ก.ย. 3105

มูลค่าที่ดิน: 1692000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 30000000 บาท