โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ซินเซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-23(3)-1/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินเซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซินเซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745556001174

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

สถานที่ตี้ง: 97/5 3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 02303

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 45 แรงม้า

TSIC: 13922

วันที่ใบอนุญาต: 2 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 2 ตุลาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท