โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จี.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ เจียรไนเพชร, พลอย, อัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆ อยู่ที่ แม่สาย เชียงราย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20570015625625

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0575550000704

ทะเบียนเดิม: จ3-84(1)-1/62ชร

ประกอบกิจการ: เจียรไนเพชร, พลอย, อัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆ

สถานที่ตี้ง: 211/2 10 – – เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์: 052023203

อีเมล:

โรงงานประเภท: 08401

เงินทุน: 79300000 บาท

คนงาน: 55 คน

แรงม้า: 99.5 แรงม้า

TSIC: 32111

วันที่ใบอนุญาต: 21 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 33650000 บาท

มูลค่าอาคาร: 33650000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท