โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จีเอ็มเมฟเฟ่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต เครื่องประดับ เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 91590038125621

ชื่อโรงงาน: บริษัท จีเอ็มเมฟเฟ่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จีเอ็มเมฟเฟ่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: ข2-84(1)-1/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิต เครื่องประดับ เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ

สถานที่ตี้ง: 88/123-124 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์: 082-2268428

อีเมล:

โรงงานประเภท: 8401

เงินทุน: 16828800 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 41.2 แรงม้า

TSIC: 32111

วันที่ใบอนุญาต: 12 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ: 28 ม.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 3328800 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 8000000 บาท