โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จันทบุรี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็นบรรจุและแช่แข็งผักผลไม้ อยู่ที่ แกลง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20210237125621

ชื่อโรงงาน: บริษัท จันทบุรี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จันทบุรี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0225559000092

ทะเบียนเดิม: จ3-92-46/62รย

ประกอบกิจการ: ห้องเย็นบรรจุและแช่แข็งผักผลไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 27871 10 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09200

เงินทุน: 16000000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 52101

วันที่ใบอนุญาต: 13 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท