โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คิมเนอร์ยี่ จำกัด

ประกอบกิจการ เผาถ่านจากกะลามะพร้าว บด และอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง อยู่ที่ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-2(7)-5/59ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมเนอร์ยี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมเนอร์ยี่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105556043042

ประกอบกิจการ: เผาถ่านจากกะลามะพร้าว บด และอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง

สถานที่ตี้ง: 399 1 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์: 089-4255516

โรงงานประเภท: 00207

เงินทุน: 18000000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 4038 แรงม้า

TSIC: 10309

วันที่ใบอนุญาต: 18 ส.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท