โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง เช่น โลชั่น ครีม น้ำหอม อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110236125624

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ2-47(3)-7/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องสำอาง เช่น โลชั่น ครีม น้ำหอม

สถานที่ตี้ง: 24/10 13 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-738-8658-9

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04703

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 48 คน

แรงม้า: 47.35 แรงม้า

TSIC: 20232

วันที่ใบอนุญาต: 12 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท