โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มและน้ำดื่ม อยู่ที่ สรรคบุรี ชัยนาท

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20180246625624

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0185554000079

ทะเบียนเดิม: จ3-53-1/62ชน

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มและน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 299 4 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 17140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05300

เงินทุน: 11275740 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 229.25 แรงม้า

TSIC:

วันที่ใบอนุญาต: 25 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7275740 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท