โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและ/หรือ จำหน่ายไอน้ำ อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-102-2/56ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105549129832

ประกอบกิจการ: ผลิตและ/หรือ จำหน่ายไอน้ำ

สถานที่ตี้ง: 111 19 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260

โทรศัพท์: 043-349900 ต่อ 9119

โรงงานประเภท: 10200

เงินทุน: 102000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 2124 แรงม้า

TSIC: 35302

วันที่ใบอนุญาต: 26 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 89000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท