โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กัณฑ์พัฒน์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน ประเภท วงกบ ประตู หน้าต่าง จาก PVC และพลาสติก อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-62/61ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท กัณฑ์พัฒน์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ.ซี.เค.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0305546001671

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน ประเภท วงกบ ประตู หน้าต่าง จาก PVC และพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 26/3 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 16500000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 362.2 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 22 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ: 12 ก.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท