โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กลุนารถ แกรนด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนทอด กวน อบกรอบ อยู่ที่ ขลุง จันทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-8(2)-4/56จบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท กลุนารถ แกรนด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กุลนารถ แกรนด์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0225544000164

ประกอบกิจการ: ผลิตผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนทอด กวน อบกรอบ

สถานที่ตี้ง: 5 7 – สุขุมวิท เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 22110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00802

เงินทุน: 0 บาท

คนงาน: 103 คน

แรงม้า: 92.38 แรงม้า

TSIC: 10304

วันที่ใบอนุญาต: 27 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท