โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครสวรรค์ 60140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-18/55นว

ชื่อโรงงาน: บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 12 – – ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 –

โทรศัพท์: 08800

โรงงานประเภท: 159900000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 2948.48 คน

แรงม้า: 40101 แรงม้า

TSIC: 28 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 38700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 108300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12900000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท