โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(6)-1/58อบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0305556000414

ประกอบกิจการ: ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 51661,51662 8 ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00206

เงินทุน: 22000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 267 แรงม้า

TSIC: 28250

วันที่ใบอนุญาต: 19-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท