โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กระบี่หยก จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ อยู่ที่ จะนะ สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20900119925623

ชื่อโรงงาน: บริษัท กระบี่หยก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กระบี่หยก จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0125557028578

ทะเบียนเดิม: จ3-89-8/62สข

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ

สถานที่ตี้ง: 6 คู จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 08900

เงินทุน: 84000000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 166 แรงม้า

TSIC: 20111

วันที่ใบอนุญาต: 10 พ.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 9000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 55000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท