โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บจก. วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์

ประกอบกิจการ 450 อยู่ที่ ระยอง 21140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-108/55รย

ชื่อโรงงาน: บจก. วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์

ผู้ประกอบการ: บจก. วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมรถยนต์

ประกอบกิจการ: 450

สถานที่ตี้ง: 1 – – ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 4000000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 20.6 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 1 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท