โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายไพโรจน์ เพ็ชรทอง

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-217/56ปน

ชื่อโรงงาน: นายไพโรจน์ เพ็ชรทอง

ผู้ประกอบการ: นายไพโรจน์ เพ็ชรทอง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 43777,43778,43780 3 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 350000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 28.94 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 30 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท