โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายไพบูลย์ สว่างไพร

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ ปลวกแดง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-138/61รย

ชื่อโรงงาน: นายไพบูลย์ สว่างไพร

ผู้ประกอบการ: นายไพบูลย์ สว่างไพร

ทะเบียนพาณิชย์: 3210600195778

ประกอบกิจการ: ขุดดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 15259 เล่มที่ 153 หน้าที่ 59 2 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 9500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 384 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 25 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท