โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายไตรภพ ม่วงนา

ประกอบกิจการ 28/4 อยู่ที่ นครปฐม 73120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(13)-28/55นฐ

ชื่อโรงงาน: นายไตรภพ ม่วงนา

ผู้ประกอบการ: นายไตรภพ ม่วงนา

ทะเบียนพาณิชย์: กลึง เจาะ กัดไส และเชื่อมโลหะ

ประกอบกิจการ: 28/4

สถานที่ตี้ง: 4 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์: 06413

โรงงานประเภท: 600000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 23.5 คน

แรงม้า: 28920 แรงม้า

TSIC: 22 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 22 ส.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท