โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-14/60ชม

ชื่อโรงงาน: นายเสถียร ดวงชื่น

ผู้ประกอบการ: นายเสถียร ดวงชื่น

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6931 ,6935 3 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์: 081-8824826

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 8500000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 19 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ: 10 กุมภาพันธ์ 2560

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท